Підтримати нас

Пенсiйнi нюанси

12 лютого 2017 13:03
279
Поширити:

Деякi працюючi пенсiонери до кiнця року отримуватимуть лише 85% пенсiї Набрали сили закони, згiдно з якими здiйснюватиметься пенсiйне забезпечення цього року.

Про всi деталi розпитуємо Руслану Iванкову, заступника начальника Головного управлiння Пенсiйного фонду України, пише газета “Експрес”.

– Як змiнюватимуться пенсiї у 2017-му?

– Вони зростуть двiчi. Адже, згiдно з держбюджетом, прожитковий мiнiмум для осiб, якi втратили працездатнiсть, з 1 травня пiдвищиться iз 1247 до 1312 грн, а з 1 грудня – до 1373 грн. У зв’язку з цим мiнiмальний роз­мiр пенсiї зросте в середньому на 10% до кiнця року. У травнi та груднi перераховуватимуть також iншi пенсiйнi виплати, надбавки й пiдвищення до пенсiї, якi встановленi у вiдсотках до прожиткового мiнiмуму. Зокрема, це мiнiмальнi розмiри пенсiй через iнвалiднiсть учасникам лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, шахтарям, пiдвищення до пенсiй ветеранам вiйни та жертвам нацистських переслiдувань, надбавки особам, якi мають статус почесного донора України та iн.

– Як виплачуватимуть пенсiю працюючим пенсiонерам?

– Для цiєї категорiї продовжено особливий порядок виплати. У перiод з 1 сiчня по 31 грудня працюючим пенсiонерам пенсiї виплачують у розмiрi 85% призначеного розмiру, але не менш як 150% прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, що на сьогоднi становить 1870,5 грн. (з 1 травня ця сума буде 1968 грн.; з грудня – 2059,5 грн.). Наприклад, якщо розмiр пенсiї становить 2250 грн., то в перiод роботи працюючий пенсiонер одержить на руки 1912,5 грн. (2250 грн. х 85%). А якщо розмiр пенсiї становить 1940 грн. – то 1870,5 грн. (1247 грн. х 150%).

–Невже для всiх працюючих пенсiонерiв дiятимуть  обмеження?

– Їх не застосовують для iнвалiдiв I, II груп, iнвалiдiв вiйни III групи, учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя п. 1 ст. 10 Закону України “Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту”. Їм пенсiю виплачують у повному обсязi незалежно вiд факту роботи та посад, якi вони обiймають.

– Чи є категорiї працюючих пенсiонерiв, яким не передбачено виплату пенсiй узагалi цього року?

– Так, працюючим пен­сi­онерам, яким призначенi пенсiї за законами “Про прокуратуру”, “Про державну службу”, “Про судоустрiй i статус суддiв”, “Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб”, якi обiймають посади державної служби, працюють на посадах та на умовах, передбачених цими спецiальними законами, пенсiї не виплачуються.

– Чи змiнився максимальний розмiр пенсiї?

– При призначеннi пенсiй протягом року максимальний розмiр пенсiї (з урахуванням надбавок, пiдвищень, додаткової пенсiї, цiльової грошової допомоги, пенсiї за особливi заслуги перед Україною, iндексацiї та iнших доплат до пенсiї, встановлених законодавством, крiм доплати до надбавок окремим категорiям осiб, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною) збережено на рiвнi минулого року – 10 тисяч 740 грн. Цей розмiр не переглядатимуть у зв’язку з збiльшенням прожиткового мiнiмуму з травня та грудня.

– Який заробiток враховуватимуть при призначеннi пенсiй?

– Заробiтна плата для обчислення пенсiї визначається як добуток iндивiдуального коефiцiєнта заробiтку особи на показник середньої заробiтної плати (доходу) в Українi, з якої сплачено страховi внески, за три календарнi роки, що передують року звернення за призначенням пенсiї. При призначеннi пенсiй цього року цей показник визначається iз середньої заробiтної плати працiвникiв, зайнятих у галузях економiки, за 2014, 2015, 2016 роки.

– Чи змiнено розмiр пенсiї, яка є базою оподаткування? Наведiть, будь ласка, приклад.

– Iз сiчня ПДФО (18%) та вiйськовий збiр (1,5%) стягуються з пенсiї, якщо її розмiр перевищує десять розмiрiв прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, встановленого на 1 сiчня звiтного податкового року, – у частинi такого перевищення. Базою оподаткування є розмiр пенсiї, що перевищує 12 тис. 470 грн. Наприклад, для пенсiї, яка становить 15 тис. 350 грн. на мiсяць, базою оподаткування є 2880 грн. Пiсля всiх вiдрахувань на руки пенсiонер отримає 14 тис. 788 грн. До кола осiб, якi звiльненi вiд оподаткування, належать учасники бойових дiй, iнвалiди вiйни та особи, на яких поширюється чиннiсть статтi 10 Закону України “Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту” (сiм’ї загиблих i померлих iнвалiдiв вiйни та iн.).

Підтримати нас можна тут https://base.monobank.ua/
Поширити:
ЗАРАЗ ЧИТАЮТЬ
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
ОСТАННІ НОВИНИ